మా సర్టిఫికేట్


GMP-NSF, ISO9001-22000-HACCP, హలాల్, కోషర్


కోషర్

హలాల్ న్యూజెన్ బయోటెక్

ISO 9001

ISO22000

HACCP

GMP సర్టిఫికేట్